วัดอรุณ ฯ วัดที่โดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดอรุณราชวราราม หรือเรียกกันอีกชื่อว่า วัดแจ้ง หรือเรียกชื่อสั้นๆว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณสถานแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นมากว่า 200 ปีแล้วสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยวัดตั้งอยู่ทางฝั่งธนบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ วัดอรุณราชวราราม ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีถูกเรียกว่าวัดมะกอก ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ต่อมาถูกเรียกว่า วัดมะกอกนอก เนื่องจากมีการสร้างวัดอีกแห่งหนึ่งขึ้นในเวลาต่อมา ซึ่งอยู่ในเขตเดียวกันคือ วัดนวลนรดิศ และถูกเรียกว่า วัดมะกอกใน ต่อมาหลังจากนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2310 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีกรุงธนบุรีขึ้น และได้พระราชทานชื่อวัดอรุณใหม่ว่า วัดแจ้ง โดยในสมัยนั้นมีความเชื่อว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน เสด็จมายังวัดอรุณในช่วงรุ่งแจ้ง หรือรุ่งเช้า แต่ความเชื่อดังกล่าวนั้นผิดซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ เพลงยาวหม่อมภิมเสน วรรณกรรมสมัยอยุธยาที่บรรยายการเดินทางจากอยุธยาไปยังเพชรบุรี ได้ระบุชื่อวัดนี้ไว้ว่าชื่อวัดแจ้งมานานแล้ว โดยวัดอรุณนั้นมีการออกแบบคล้ายกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับด้วย ต่อมาในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระดำริให้ปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งหมด จนถึงรัชสมัยของ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระดำริสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้นซึ่งพระปรางค์ถูกบูรณะต่อเติมหลายครั้งจนกระทั้งถึงช่วงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้พระราชชื่อวัดใหม่ว่า วัดอรุณราชวราราม

Read More วัดอรุณ ฯ วัดที่โดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา