ภูเขาทอง จุดชมวิวของพระนคร

บรมบรรพต หรือ คนส่วนใหญ่มักเรียกกันว่า ภูเขาทอง เป็นพระเจดีย์ของบนภูเขาจำลองซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่อยู่ภายในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่มีการจำลองภูเขาในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2408 จุดประสงค์เพื่อทรงดำริสร้างพระปรางค์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตพระนคร โดยเป็นจำลองคล้ายกับพระเจดีย์ที่วัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ในช่วงการสร้างครั้งแรกพระเจดีย์ไม่สามารถรับน้ำหนักดินเลนได้ จึงถล่มลงมา ต่อมาในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำริ ให้บูรณะพระบรมบรรพตอีกครั้ง ซึ่งมีความแข็งแรงมั่นคงมากกว่าเดิม โดยยอดเจดีย์มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ พระบรมบรรพตนั้นมีความสำคัญต่อประชาชนในเขตพระนครมาก ในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 120 ปี มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ภายในบริเวณวัดสระเกศ รวมถึง พระบรมบรรพตด้วย ปัจจุบันพระบรมบรรพต ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญและโดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตพระนคร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยเป็นพื้นที่ที่มีบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างสมัยเก่ามากมาย เป็นจุดชมวิวสูงที่สุดในบริเวณโดยรอบ ที่ความสูง 59 เมตร มีทางขึ้น – ลง 2 ทาง นอกจากนี้ยังมีการจัดงานพิธีห่มผ้าแดงบรมบรรพตโดยจัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทง ซึ่งพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นต่อเนื่องกันถึง 10 วัน โดยภายในบริเวณวัดจะมีการจัดนิทรรกาล ซุ้มขายอาหาร, ขนมไทยต่างๆให้เลือกมากมาย ในช่วงแรกๆยังไม่มีการเรียกชื่อว่า ภูเขาทอง แต่นั่นเพราะว่าลักษณะของทางขึ้นพระบรมบรรพตและพระเจดีย์สีทองอร่ามสวยงาม ทำให้มีการเรียกแทนพระบรมบรรพตว่า ภูเขาทอง

Read More ภูเขาทอง จุดชมวิวของพระนคร